23.03.2019 01:10
Navigation
Home
News Categories
Events
Results
Photo Gallery
Video Gallery
Articles
Forum
Dance Links
Contacts
Search
VDS Jaunā mājas lapa!
New video, photo

"BBoy Ego -
The Departed"


Keita & Megija
Latest Articles
Ritas Spalvas publik...
Red Bull BNRG pier&#...
Kustības, kur&#...
Breikotājs Ronn...
Latvijas Maš...
Links

www.globaldance.info

slavenības

Tap Dance

Exotic Dance

BOTY

IDO-Estonia

Line Dance

pasākumu organizēšana

Belly Dance in Latvia

Lithuania Dance Centre

Latvian Dancesport federation

dancer.lv

Russia Dance Organization

i-deja.lv

Machine Dance

IDO

dancerzone

Dancebase.lv

Hip-hop Culture

Dance Clubs

aferparty

Salsa

Deju Mākslas Amatieru un Profesionāļu Asociācija

Forum Threads
Newest Threads
The Story / Film - C...
Vajadzīgi m$...
Īru dejas
Новая культурная соц...
Hip-hop New Style
Hottest Threads
Latvijas Kult$... [175]
Par Soul Sisters [37]
RPIVA studentu pa... [36]
Latvijas Mūz... [23]
YouTube [15]
«Baltic talents – 2008»
Pasākumi - Events

«Baltic talents - 2008»
Starptautiskais mākslas festivāls - konkurss
Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija

«Maskavas Nams», 2008.g. 27. novembrī


Konkursa rīkotājs: SIA „AMRITA"

FESTIVĀLA MĒRĶIS:
Māksliniecisko sasniegumu un pieredzes apmaiņa starp dažādām Baltijas valstīm.
Māksliniecisko kontaktu nodibināšana starp kolektīviem un viņu vadītājiem.
Starptautisko sakaru nostiprināšana ar kultūras un mākslas palīdzību.

FESTIVĀLA PROGRAMMA:
2008. gada 27. novembris:
10.00 - dalībnieku reģistrācija.
11.00 - 12.00 - dalībnieku konkurss, grupa vecumā no 5 līdz 10 gadiem.
12.00 - 14.00 - dalībnieku konkurss, grupa vecumā no 11 līdz 15 gadiem.
14.00 - 15.00 - uzvarētāju apbalvojums.
15.00 - 16.00 - pārtraukums.
16.00 - 20.00 - dalībnieku konkurss, grupa vecumā no 16 un vecāk gadiem.
20.00 - 21.00 - uzvarētāju apbalvojums.

Konkurss «Baltic talents - 2008»
PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
Konkursā tiek aicināti piedalīties visi izpildītāji (bez vecuma ierobežojuma!), kuri uzstājas šādos žanros:
1. Vokāls: solisti, dueti, trio, kvarteti, ansambļi, "šov-grupas" - mūsdienu, pops, roks, džezs u.c.
2. Deja: solisti, dueti, "šov-baleti", deju kolektīvi - mūsdienu, klasiskā deja, modernās dejas, vēderdejas, steps u.c.
3. Oriģinālais žanrs: solisti, dueti, ansambļi, cirka kolektīvi - akrobātika, plastiskās etīdes, ekvilibrs, vingrošana, žonglēšana, klounāde, u.c.

VECUMA GRUPAS (NOMINĀCIJAS IETVAROS):
 līdz 10 gadiem ieskaitot
 no 11 līdz 13 gadiem
 no 14 līdz 17 gadiem
 no 18 un vecāk gadiem

KONKURSA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:
 Lai piedalīties konkursā, nepieciešams iesniegt noteikta parauga pieteikumu uz orgkomitejas adresi līdz 2008. gada 3 novembrim.
 Katrs dalībnieks (grupa, kolektīvs) piesaka vienu vai vairākus konkursa numurus, lai piedalītos vienā vai vairākās nominācijās.
 Katrs dalībnieks var piedalīties vienā vai vairākās nominācijās (bet ne vairāk par trim).
 Visi konkursa priekšnesumi tiek demonstrēti publiski.
 Fonogramma tiek iesniegta orgkomitejai reģistrējoties konkursa dienā.
 Katra numura ilgums ne vairāk par 4 minūtēm.
 Konkursa dalībniekiem ir tiesības reklamēt savus sponsorus.

VĒRTĒJUMS:
Uzstāšanās tiek vērtēta pēc 10 baļļu sistēmas pēc šādiem kritērijiem: vokālā meistarība, izteiksmīgs izpildījums, mākslinieciskais izpildījums, tēls, atbilstoši nominācijām.
PIETEIKUMS:
Lai piedalītos katrā nominācijā ir jāaizpilda atsevišķa veidlapa, pēc noteikta parauga.
PIELIKUMI PIE PIETEIKUMA:
 CD ar pieteiktā numura fonogrammu (solistiem - 1, katra fonogramma uz atsevišķa CD).
 Prezentācijas fotogrāfija, ko ievietot konkursa mājas lapā.
 Divas fotogrāfijas 3x4 izmēra.
 Mākslinieciskā biogrāfija.
UZVARĒTĀJU BALVAS UN APBALVOJUMI:
 Visi konkursa dalībnieki saņems festivāla diplomus
 Visas konkursa uzvarētāju fotogrāfijas tiks izvietotas konkursa mājas lapā
 Uzvarētāji tiek izvirzīti atklātā žūrijas balsošanā katrā no nominācijām: gran-Pri, 1., 2.,3., vietas
 Dalībnieki, kuri piedalās vairākās nominācijās var pretendēt uz apbalvojumiem katrā no nominācijām.
REĢISTRĀCIJAS IEMAKSA:
Katram dalībniekam jāiemaksā reģistrācijas iemaksu:
 Solists (piedaloties jebkurā nominācijā) - 15 LVL
 Kolektīva dalībnieks, priekšnesuma dejotāju grupas dalībnieks, pavadoša persona - 5 LVL
 Kolektīva vadītājs, viena pavadoša persona bērnam līdz 7 gadu vecumam - bez maksas.

BANKAS REKVIZĪTI:
SIA "Deju teātris AMRITA"
Reģ. Nr. 50003483781
A/S "SEB UNIBANKA" Rīga, Latvija, Rīdzenes filiāle
Bankas juridiskā adrese: Rīgas raj., Ķekavas pag.
SWIFT KODS: UNLA LV 2X
Konts: LV55UNLA0002047469025

KONTAKTI:
Adrese: Čaka iela 30 (no 17:00 līdz 20:00 - pieteikumu pieņemšana), Rīga, LV-1011, Latvija
Tālruņa numuri: (+371) 6 7282042 (līdz pusdienas laikam), (+371) 2 6439857
E-mail: amrita@7x24.lv; amrita7x24@inbox.lv
«Baltic talents - 2008»
Международный конкурс - фестиваль искусств
Латвия, Литва, Эстония, Польша
«Дом Москвы», 27 ноября 2008 г.

Организатор конкурса: SIA "AMRITA"
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ:
Обмен творческими достижениями и опытом участников из разных стран Балтии.
Налаживание творческих контактов между коллективами и их руководителями.
Укрепление международных связей через культуру и творчество.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
27 ноября 2008 года:
10.00 - регистрация участников.
11.00 - 12.00 - конкурс участников, возрастная группа от 5 до 10 лет.
12.00 - 14.00 - конкурс участников, возрастная группа от 11 до 15 лет.
14.00 - 15.00 - награждение победителей.
15.00 - 16.00 - перерыв.
16.00 - 20.00 - конкурс участников, возрастная группа от 16 и старше.
20.00 - 21.00 - награждение победителей.
Конкурс «Baltic talents - 2008»
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:
Для участия в конкурсе приглашаются исполнители (без ограничения возраста!), выступающие в следующих жанрах:
1. Вокал: солисты, дуэты, трио, квартеты, ансамбли, шоу-группы - современная, авторская, поп, рок, джаз и т.д.
2. Танец: солисты, дуэты, ансамбли, шоу-балеты, танцевальные коллективы - современный, классический танец, модерн, танец живота, степ и др.
3. Оригинальный жанр: солисты, дуэты, ансамбли, цирковые коллективы - акробатика, пластический этюд, эквилибр, гимнастика, жонглирование, клоунада и др.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ (В РАМКАХ НОМИНАЦИИ):
 До 10 лет включительно
 От 11 до 13 лет
 От 14 до 17 лет
 От 18 лет и старше
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца на адрес оргкомитета в срок до 3 ноября 2008 года.
 Каждый исполнитель (группа, коллектив) заявляет 1 или несколько конкурсных номеров для участия в одном или нескольких номинациях.
 Каждый участник может принять участие в одной или нескольких номинациях (но не больше трех).
 Все конкурсные выступления проводятся публично.
 Фонограмма предоставляется в оргкомитет при регистрации в день проведения конкурса.
 Длительность каждого из номеров - до 4-х минут.
 Участники конкурса имеют право на рекламу своих спонсоров.
ОЦЕНКИ:
Выступления оцениваются по 10-ти бальной системе по следующим критериям: вокальное мастерство, выразительность исполнения, артистизм, имидж, в соответствии с номинациями.
ЗАЯВКА:
Для участия в каждой номинации необходимо заполнить отдельный бланк заявки установленного образца.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:
 CD с записью фонограммы заявляемых номеров (для вокалистов - 1, каждая фонограмма на отдельном CD).
 Презентационная фотография исполнителя для размещения на сайте конкурса.
 2 фотографии размером 3х4.
 Творческая биография.
НАГРАДЫ И ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
 Все участники конкурса получат дипломы фестиваля
 Фотографии победителей конкурса будут размещены на сайте конкурса
 Победители определяются открытым голосованием жюри в каждой из заявленных номинаций: гран-при, 1-е, 2-е, 3-е места
 Конкурсанты, принимающие участие в нескольких номинациях, могут претендовать на призовые места в каждой из номинаций.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Каждый участник должен внести регистрационный взнос:
 Солист (участие в любой из номинаций) - 15 LVL.
 Участник коллектива, участник подтанцовки, сопровождающее лицо - 5 LVL.
 Руководитель коллектива, одно сопровождающее лицо участника до 7 лет - бесплатно.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
SIA "Deju teātris AMRITA"
Reģ. Nr. 50003483781
A/S "SEB UNIBANKA" Rīga, Latvija, Rīdzenes filiāle
Bankas juridiskā adrese: Rīgas raj., Ķekavas pag.
SWIFT KODS: UNLA LV 2X
Konts: LV55UNLA0002047469025

КОНТАКТЫ:
Адрес: ул. Чака 30 (с 17:00 до 20:00 - прием заявок), г. Рига, LV-1011, Латвия
Телефоны: (+371) 6 7282042 (до обеда), (+371) 2 6439857
E-mail: amrita@7x24.lv; amrita7x24@inbox.lv


Posted by Edmunds on 03.09.2008 02:00:00 0 Comments · 5950 Reads · Print
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Login
Username

PasswordRequest a forgotten password.
Users Online
Guests Online: 2
No Members Online

Registered Members: 1,942
Newest Member: Kjencis
Deju grīdu nopirkt!
Deju grīdu nopirkt!
Links

Karine Dance

Arabeska

Most Wanted Dance Studio

glamorous

Leona

Savannadance

Jumpbboys

Dance PRO

New Style

Lets dance

Funky

Jamstyle

Fandango

Kdance studio

Olga Žitluhina Dance Company

Dzirnas

tanec.lv

Kaprīze

Stoptime

Soul of Dance

Benefice

Todes

Dance Attack

Intriga

MDS

Clock
Latest Comments
02.05 19:45
SIA „RTU-BT 1” Ēdinā..
.

15.04 22:50
Sami svoi - oficiālais treil...

05.04 14:00
[youtube]http://www.
youtube.com/w...

05.04 12:20
Markus Riva un Most Wanted [yout...

10.03 22:05
rezultāti: Street sada...

02.03 00:57
Aptuvenais taimings! Aptuveni pr...

27.01 14:15
Sakiet lūdzu, kad ta reģ...

12.01 14:06
HipHop Keskya: [youtube]http:/...

12.01 14:05
House Ita: [youtube]http://www.
y...

12.01 14:05
HipHop Keskya: [youtube]http:/...