23.03.2019 00:45
Navigation
Home
News Categories
Events
Results
Photo Gallery
Video Gallery
Articles
Forum
Dance Links
Contacts
Search
VDS Jaunā mājas lapa!
New video, photo

"BBoy Ego -
The Departed"


Keita & Megija
Latest Articles
Ritas Spalvas publik...
Red Bull BNRG pier&#...
Kustības, kur&#...
Breikotājs Ronn...
Latvijas Maš...
Links

Tap Dance

Belly Dance in Latvia

Deju Mākslas Amatieru un Profesionāļu Asociācija

pasākumu organizēšana

Lithuania Dance Centre

i-deja.lv

BOTY

Line Dance

Dancebase.lv

Dance Clubs

Russia Dance Organization

dancer.lv

Salsa

slavenības

Machine Dance

Latvian Dancesport federation

IDO-Estonia

IDO

dancerzone

Hip-hop Culture

www.globaldance.info

Exotic Dance

aferparty

Forum Threads
Newest Threads
The Story / Film - C...
Vajadzīgi m$...
Īru dejas
Новая культурная соц...
Hip-hop New Style
Hottest Threads
Latvijas Kult$... [175]
Par Soul Sisters [37]
RPIVA studentu pa... [36]
Latvijas Mūz... [23]
YouTube [15]
HipHop miera deklarācija
dažādas ziņas

 
Hip-hop miera deklarācija

Šīs hip-hop kultūras sastāvdaļas ir iekļautas Starptautiskajā miera deklarācijā, kas 2001.gadā tika iesniegta UNESCO ar mērķi izmantot hip-hop starptautisko kultūru miera, labklājības un sadarbības veicināšanai  starp valstīm (Hip-hop Declaration of Peace, 2001, http://www.declaration-of-peace.com/):

Hip-hop miera deklarācijā ir nosaukti 18 principi, kas palīdz pamatot hip-hop kā kultūru, parādot hip-hop kultūras nozīmīgumu globālā valstu sadarbības un individuālā izaugsmē:

1. Hip-hop kultūra pauž neatkarīgu kolektīvu apziņu, kuru palīdz veidot hip hop kultūras sastāvdaļas (grafiti, deja, ielu mode u.c.), kas kopā ar hip-hop izpausmēm veido noteiktu dzīvesveidu;

2. Hip-hop kultūra ievēro savstarpēju cieņu un dzīvības svētumu bez diskriminācijas un aizspriedumiem, izvērtējot iespējas aizsargāt dzīvību un nopietni apsverot jebkādu individuālu lēmumu par iznīcināšanu vai dabīgas attīstības izmainīšanu;

3. Hip-hop kultūra ievēro katras valsts, kurā tā izpaužas, un institūciju, ar kurām saskaras un/vai sadarbojas, likumus un noteikumus, izturoties atbildīgi pret saistībām;

4. Hip-hop kultūra ir apzināts dzīvesveids, kas atzīst savu ietekmi uz sabiedrību, īpaši bērniem, tādēļ bērnu un sabiedrības kopumā labklājība ir hip-hop kultūras prioritāte. Hip-hop kultūra uzsver sievišķību un vīrišķību kā vērtības, rosina stiprināt ģimenes un radniecības vērtības, kas veido saikni starp jauno paaudzi un priekštečiem;

5. Ir jāattīsta un jāaizsargā izglītošanās iespēja, kas stiprina pašvērtību. Balstoties uz zināšanām, izvirzītu mērķi un iedzimtām spējām vai attīstītām prasmēm, hip-hop kultūra rada jaunus darbus un idejas;

6. Hip-hop kultūra nepiedalās pasākumos, kas ir virzīti uz mierīgas un produktīvas pastāvēšanas iznīcināšanu; tā aicina ievērot godīgumu savstarpējā sadarbībā un sarunās;

7. Hip-hop būtība pastāv ārpus izklaides robežām. Hip-hop sastāvdaļas ir iespējams pārdot par naudu, cieņu, varu, pārtiku, pajumti vai citiem resursiem, tomēr pašu hip-hop kultūru nevar pārdot, jo tā nav produkts, bet gan sevis pilnveidošanas līdzeklis;

8. Jebkurā valstī hip-hop kultūras un tās sastāvdaļu terminoloģijas skaidrojumu, interpretāciju un pareizas izmantošanas jautājumi būtu jānodod hip-hop kultūras speciālistu kompetencei;

9. Hip-hop kultūra aicina attīstīt savus talantus un izpausties kopienās. Hip-hop kultūrai ir savi svētku datumi, piemēram, 3.maijs - Repa mūzikas diena, kurā tiek aicināts godināt savus senčus un pārdomāt hip-hop kultūras principus. Novembris ir hip-hop kultūras mēnesis, kurā vēlams apzināt hip-hop kultūras vēsturisko mantojumu;

10. Hip-hop kultīra atbalsta ilgstošas attiecības, kas balstās uz mīlestības, cieņas, uzticības un vienlīdzības pamatiem;

11. Hip-hop kopiena pastāv kā starptautiska kultūra, kas atbalsta visas rases, reliģijas, stilus, kas nodrošina cilvēku brīvu un radošu izpausmi. Hip-hop kultūra sevī ietver multikulturu, multiticību un rasu cilvēkus, ko vieno apņēmība veidot un attīstīt mieru;

12. Hip-hop kultīras pārstāvji apzināti un brīvprātīgi neiesaistās nekādās naida izpausmēm, vardarbībā vai citos likumpārkāpumos;

13. Hip-hop kultūra izmanto nevardarbīgas, diplomātiskas stratēģijas risinot jebkurus konfliktus. Hip-hop kultūra aicina uz piedošanu un sapratni, tādēļ karš tiek uzskatīts par galējo līdzekli, kad visi citi diplomātiski paņēmieni atkārtotu mēģinājumu procesā ir izsmelti;

14. Hip-hop kultūra aicina izskaust nabadzību, nosodīt netaisnību un izmantot uz dialogu balstītus risinājumus, kas mazina sabiedrības noslāņošanos un aizstāv mieru;

15. Hip-hop kultūra aicina cienīt dabu un mācīties no tās, neatkarīgi no tā, kur uz šīs planētas dzīvojam;

16. Hip-hop kultūras veidotāji un skolotāji ir precīzi jācitē, savu personisko devumu pamatojot ar faktiem un lieciniekiem, ne ambīcijām;

17. Hip-hop kultūra aicina dalīties ar resursiem, un darīt to pēc iespējas biežāk, lai mazinātu sociālu netaisnīgumu. Lai saglabātu hip-hop kultūru, ir nepieciešams cienīt vienam otru un audzināt vienam otru;

18. Hip-hop kultūra atbalsta veselīgu un labklājīgu dzīvi, tādēļ hip-hop kultīras pārstāvjiem nepieciešams mācīt un skaidrot citiem Hip-hop miera deklarācijas principus (Hip-hop Declaration of Peace, 2001, http://www.declaration-of-peace.com/).

 
"The real hip hop is over here ... we are hip hop" - KRS ONEОСТАВЬ СВОЮ ПОДПИСЬ      » How You can help us    

HipHop Декларация Мира была представлена ​​Организации Объединенных Наций 16 мая 2001 года. Она была подписана различными организациями, такими как: Temple Of Hip Hop, Ribbons International, UNESCO, а также 300 хип-хоповый активистами, пионерами и делегатами ООН. В первую очередь это документ, который признает Хип-хоп как международную культуру мира и процветания. Кроме того, это принципы, которые советуют всем хип-хоппера о том, как поддерживать мирный характер Хип-хоп культуры и как строить мир во всем мире. Кроме того, эта Декларация должна показать Хип-хоп как положительное явление, которое не имеет ничего общего с негативным образом Хип-хопа, как такового, развращает молодых людей и призывает их к нарушению закона. Pop Master Fabel, Afrika Bambaataa, Ralph Mc Daniels and HarryAllen были одними из людей, которые сделали свой ​​вклад в создание декларации.

Хипхоп Декларация Мира

Хипхоп декларация мира направляет Хипхоп Культуру в направление свободы от насилия, учреждает совет и защиту для существования и развития мировой Хипхоп сообщества. Через принципы Хипхоп Декларации Мира мы Хипхоп Культура, основываем фундамент Здоровья, Любви, Знание, Богатства, мира и блага для нас, наших детей, детей наших детей, навечно.

Для ясности значение Хипхопу и целей, или в случаях, когда спрашивают о намерениях Хипхопу, или когда возникает спор между сторонам, затрагивающей Хип-хопа, Хипхоперы будут иметь доступ к советам этого документа, Хипхоп декларации Мира, как управление, советы и защиты.


Принцип Первый

Хипхоп (Хипьхоп) - это термин, описывающий нашу независимую коллективное сознание. Всегда развиваясь, оно выражается через такие элементы, как Брейкинг (Breakin), микрофонный дело (Emceein), Искусство Граффити (Graffiti Art), Диджейство (Deejayin), Битбокс (Beatboxin), уличную моду (Street Fashion), Уличные язык (Street Language ), Уличный Знания (Street Knowledge) и Уличный Бизнес (Street Entrepreneurialism). Как бы и когда бы, эти элементы и выражения Хипхоп Культуры не проявлялись - Хипхоп Декларация Мира советовать использование и интерпретацию этих элементов, выражений и стиля жизни.


Принцип Второй

Хипхоп Культура уважает достоинство и святость жизни без дискриминации или пересуду.Хипхоперы досконально будут обдумывать защиту и развитие жизни, более и впереди личных решений уничтожить, или поисков изменить его естественную эволюцию.


Принцип третий

Хипхоп Культура уважает законы и договоренности этой культуры, этой страны, этих институтов или любого, с кем имеет дело. Хип-хоп безответственно не разрушает законы и обязательства.


Принцип четвертый

Хипхоп - это термин, описывающий нашу независимую коллективное сознание. Как сознательные на жизненном пути, мы понимаем наше влияние на общество, особенно на детей, и мы будем всегда обеспечивать права и благоустройство, не забывая ни того, ни другого. Хип-хоп Культура поддерживает женскую, мужскую стать, сестричество, братство, детство и семью. Мы осознаем не нести любую межнациональную рознь, что опасность достоинства и репутации наших детей, взрослых и предков.


Принцип Пятый

Возможность определить, защитить и научить себя есть поощрений, развитой, сохраненной, защищенной и продвигается, как средство, в направлении мира и процветания, в направлении защиты и развития нашего достоинства. Через знание цели развития наших природных и приобретенных умений, Хипхоперы является поощрены всегда представить свои лучшие работы и идеи.


Принцип Шестой

Хипхоп Культура не уважает сочетание, личностей, события, действия или другое, в чем есть не признание и пренебрежение сохранению и поддержке развития Хипхоп культуры, ее принципов и элементов. Хипхоп Культура не участвует в мероприятиях, которые уничтожают или изменяют его способность к продуктивному и мирного существования. Хипхоперы является поощрены инициировать и участвовать в справедливом обмене опытом и честности во всех переговорах и договоренностях.


Принцип Седьмой

Сущность Хипхопу есть более развлечениями: элементы Хипхоп культуры могут быть обменены на деньги, честь, силу, уважение, еду, кров, информацию и другие ресурсы; и Хипхоп и его культура не может быть куплена или продана. Хипхоп не может быть передана или обменена кем-либо или кому-либо ради компенсации в любое время или в любом месте. Хипхоп - это не продукт. Хипхоп является бесценным источником нашего самоутверждения.


Принцип Восьмой

Компании, корпорации, некоммерческие организации, как правило, лица или группы лиц, полностью получают выгоду за счет использования, объяснения и / или эксплуатации срока Хипхоп (i.е Хип хоп, хип-хоп), и выражение и терминологии Хипхопу, (i . е Хип хоп, хип-хоп), является поощрены назначать или / или принимать полностью или частично удостоверенного Знатока культуры Хипхоп, который будет отвечать на вопросы, касающиеся культуры, и объяснять взгляды на принципы и правильную презентацию элементов Хипхоп культуры;


Ninth Principle

3 мая - День Рэп Музыки. Хипхоперы поощрены посвятить свое время и талант для саморазвития и сообщения в своих сообществ. Каждый третий неделя мая - это Неделя Понимание Хипхопу. Во время этого времени хипхоперы поощрены почтить своих предков, подумать об их культурные вклады, и вспомнить элементы и принципы Хипхоп Культуры. Ноябрь является Месяцем Истории Хипхопу. Течение этого времени хипхоперы поощрены принять участие в создании, изучении и чествовании Истории Хипхопу и исторических культурных вкладов.


Принцип Десятый

Хипхоперы поощрены строить содержательные и долговременные семейные связи, основанные на любви, доверии, равенстве и уважении. Хипхоперы не является поощрены к мошенничеству, оскорбления или обмана своих друзей.


Принцип Одиннадцатый

Хипхоп сообщество существует как интернациональная культура сознания, что создает основу для связи лучших идей и произведений всех рас, племен, религий и стилей людей. Хипхоп культура соединена мульти-художественная, мульти-культурное, мульти-верующий; мульти-расовые люди объединены для установления и развития мира.


Принцип Двенадцатый

Хипхоп умышленно или добровольно не участвует в любой форме агрессии, обмана, пересуду или воровства в любом случае. В любом случае Хипхоп культура не должна быть втянута в насильственную войну внутри нее. Те, кто умышленно нарушают принципы настоящей Декларации Мира или умышленно отвергнут этот совет, теряют за счет своих действий защита установленный в настоящем документе.


Принцип Тринадцатый

Хипхоп Культура отвергает незрелые порывы до негарантированных действий насилия и всегда ищет дипломатическую, не насильственную стратегию в урегулировании всех споров. Хипхоперы поощрены обдумывать прощения и понимания перед любыми действиями расплаты. Война определяется как последнее решение, когда есть доказательства того, что все остальные попытки дипломатических переговоров были провалены неоднократно.


Принцип четырнадцатый

Хипхоперы поощрены уничтожить бедность, говорить против несправедливости и создавать, неся более объединен и более мирный мир. Хипхоп Культура поддерживает диалог и действия, исцеляют разделения в обществе, направляет законные интересы человечества и продвигает дело мира.


Принцип Пятнадцатый

Хипхоперы уважают и учатся из источников Природы, благодаря которой мы на этой планете.Хипхоп Культура придерживается нашего святого долга способствовать нашему выживанию, как независимых, свободно мыслящих людей здесь и по всей Вселенной. Эта планета, всем известная как Земля, является воспитательным источником и хипхоперы является поощрены уважать природу, и все творение, и жителей Природы.


Принцип Шестнадцатый

Пионеры хип-хопа, легенды, учителя, старшие, и предки не должны быть неточно цитируемые, представленные с неверной стороны, попранные в любое время. Никто не может претендовать на то, чтобы быть пионером Хипхопу, или легендой, пока он не сможет подтвердить это фактами, абочы свидетелями их заслуги и вклада в Хипхоп Культуру.


Принцип Семнадцатый

Хипхоперы поощрены делиться достижениями. Хипхоперы должны давать знания якнайвильнише и чаще насколько возможно. Это обязанность каждого хипхопера поддерживать, как только возможно, в случае человеческого страдания и содействие в исправлении несправедливости.Наибольшее уважение для Хипхопу, это когда хипхоперы уважают друг друга. Хипхоп Культура сохранена, воспитанная и развитая, когда хипхоперы хранят воспитывают и развивают друг друга.


Принцип Восемнадцатый

Хипхоп Культура поддерживает здоровую, заботливую, богатую главную Хипхоп сообщество полностью осознанное и наделенную силой способствовать, учить, разъяснять, модифицировать и защищать принципы этой Хипхоп Декларации Мира.


ОСТАВЬ СВОЮ ПОДПИСЬ

Подписью в этом документе мы заявляем о своей поддержке и членство в одной и только реальной Хип-хоп культура, основанная на нормах и ценностях, которые представлены в вышеупомянутой Декларации. Мы также отвергаем неправильный образ культуры Хип-хоп, который часто связан с насилием и агрессией, и ложно созданный стереотип распространен средствами массовой информации и коммерческих псевдо-хип-хоп идолами поп-культуры. Этот документ представляет намерения Хип-хоп культуры. Когда доброе имя Хип-хоп культуры будет применяться в негативных действиях людей, которые идентифицируют себя с хип-хопом, но не подчиняются принципам этой декларации, этот документ (в том числе список собранных подписей) должно быть направлено в государственные учреждения и средства массовой информации. Вы можете быть уверены, что личные данные, которые вы предоставляете нам будут в безопасности и не будут использованы в маркетинговых целях или объявлены публично.

Posted by Edmunds on 24.06.2012 21:15:43 0 Comments · 8523 Reads · Print
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

Awesome! Awesome! 100% [1 Vote]
Very Good Very Good 0% [No Votes]
Good Good 0% [No Votes]
Average Average 0% [No Votes]
Poor Poor 0% [No Votes]
Login
Username

PasswordRequest a forgotten password.
Users Online
Guests Online: 1
No Members Online

Registered Members: 1,942
Newest Member: Kjencis
Deju grīdu nopirkt!
Deju grīdu nopirkt!
Links

Kaprīze

glamorous

Jumpbboys

Dzirnas

Arabeska

Stoptime

Leona

Kdance studio

Intriga

Olga Žitluhina Dance Company

Todes

Karine Dance

Dance Attack

Jamstyle

New Style

Most Wanted Dance Studio

Dance PRO

Benefice

tanec.lv

Lets dance

Funky

Fandango

Savannadance

Soul of Dance

MDS

Clock
Latest Comments
02.05 19:45
SIA „RTU-BT 1” Ēdinā..
.

15.04 22:50
Sami svoi - oficiālais treil...

05.04 14:00
[youtube]http://www.
youtube.com/w...

05.04 12:20
Markus Riva un Most Wanted [yout...

10.03 22:05
rezultāti: Street sada...

02.03 00:57
Aptuvenais taimings! Aptuveni pr...

27.01 14:15
Sakiet lūdzu, kad ta reģ...

12.01 14:06
HipHop Keskya: [youtube]http:/...

12.01 14:05
House Ita: [youtube]http://www.
y...

12.01 14:05
HipHop Keskya: [youtube]http:/...